May (Maisie) Lyndhurst Joyce 

*1907 - †1952
???
 
 
???
 
 
*? - †1922
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*? - †1928